.: Úvod :. .: Vorvani :. .: Tvorba :. .: Archiv :. .: Celoročka :. .: Ke stažení :. .: Účast :. .: Kronika :. .: Diskuze :.
Obecné informaceČlenstvo:
27 kluků ve věku 10-15 let + 4 vedoucí
Schůzky: každé pondělí 17:00-19:00
Vedení: Jan Kouřil - Šewon, Martin Fasora - Raymond, Miloš Sedláček - Sharpey, Vojtěch Buček - Coran
Kontakt na vedení: Jan Kouřil (602 962 273, honza.jki@gmail.com)
Kontakt na webmastera: Regi: honza.kral2@gmail.comFotky z naší činnosti v naší fotogalerii na www.fotky.trinactka.comPokyny

Podzimky 2022

Sraz: V pátek 28. 10. v 8:15 v nádražní budově v Králově Poli
Návrat: V neděli 30. 10. V 17:20 tamtéž yyyy
Cena: 700,- (v případě zájmu zašleme rozpočet akce)
S sebou: Přezůvky, ešus a příbory, hrnek, karimatka, spacák, boty na delší chůzi, malý batoh na výlet, hygiena (zubní pasta, kartáček, ...), papír a tužka, uzlovák, šátek, baterka, láhev na pití (min 1.5l), oblečení dle počasí, nožík, pláštěnka.
Jídlo Vlastní páteční oběd a páteční svačiny, sobotní snídani. Zbytek bude společný.
Kam jedeme Vyrazíme společně tři oddíly - skauti a skautky z Lužánek a oddíl Awen do Pardubic. Vyrazíme do města a okolí a společně si povíme něco k 28. říjnu, který připadá na začátek výletu.

Práce na novém webu a přihlašování na rádcáky

Ahoj, rozhodl jsem se dodělat náš nový web. Pokud má někdo zájem o tvorbu webu,chtěl by pomoct a něco nového se naučit, tak se ozvěte. PS. Přihlašování na rádcáky začíná 1.9. Šewon
Aktuální informace

Výzbroj a výstroj na akce

Pro nováčky a ostatním pro připomenutí dodáváme seznam výstroje a výzbroje, co si s sebou brát na schůzky, jednodenní i vícedenní výlety.

Výzbroj výstroj v PDFNejnovìjší reportáže

Ratíškovice 18. - 19. 11. 2017

Úèast: Peta, Kato, Šimon, Volpi, Sharpey, Coran, Èiri
Fotky: budou
Dorazili jsme do Hodonína na námìstí míru, kde jsme si zahráli zábavnou mìstskou hru. Dále jsme jeli autobusem až do Ratíškovic. Tam jsme se v „poklidu“ najedli a ubytovali se. Jeli jsme na drezíny, kde jsme si to náramnì užili. Cestu na základnu jsme zakonèili ztracením se s Wabunem a Raymondem v lese. Nazítøí jsme se pobavili hrou na cirkus (driblingo reverso).
Volpi

Slavkov u Brna (podzimky se skautkami) 27. - 29. 10. 2017

Úèast: Peta, Kudla, Volpi, Elan, Sharpey, Coran, Logi, Jiøík velká holka, Èiri
Fotky: zde
Jeli jsme do krásného mìsta neboli Slavkova u Brna. Jeli jsme tam i se skautkami. V klubovnì jsme si zahráli hry na seznámení a dostali jsme krásný hamakový program od Tori. Vyrazili jsme na výlet do zøíceniny hradu Cimburku. Tam se nám všem líbilo. Veèer jsme mìli symbolický ve znamení programù Corana a asi taky Sharpeye. Druhý den jsme si v centru Slavkova zahráli mìstskou hru, kde jsme mimochodem získali z dvoukoruny brambùrky a džus. Veèer jsme se pobavili o vzniku Èeskoslovenska a pøipravili se na pohádku. Ta nedorazila a místo toho jsme se ocitli v koncentraèním táboøe a museli jsme zachránit našeho druha. Poslední den jsme pøedevším uklízeli a dali jsme si ty nejlepší špagety na svìtì.
Volpi

Tøebíè 7. - 8. 10. 2017

Úèast: Volpi, Mailo, Elan, Coran, Èiri, Regi, Šewon
Fotky: budou
V Tøebíèské klubovnì jsme se rychle zabydleli. Naši jsme i nìkolik milých pøekvapení v podobì dvou stolních fotbálkù a míèe na jógu. Hned co jsme pøišli tak se obèerstvili a dali se do balení na výlet. Na výletì jsme potkali vìdce, co nám povídal o kontaminaci Tøebíèe. Zkrácenì to byla etapa celoroèní hry, která byla doprovázena øadou zábavných her èetnì kolíèkù pøipnutých na zádech. Veèer jsme otevøeli dopisy sami sobì a napsali si je n pøíští rok. V nedìli jsme se vydali do hlubin židovské ètvrti a pátrali tam po minách. Skvìlá výprava do krásného mìsta.
Volpi

IVANÈENA 21.4. - 23.4. 2017

Úèast: Regi, Šewon, Šikula, Raymond, Coran, Osseo, Medvìd, Ondra, Kuba, Pavel, Matìj, Èiri, Tristan
Fotky: budou
Na Ivanèenu jsme jeli se svìtluškami a skautkami. Dorazili jsme tak akorát pøed soumrakem. Byli jsme ubytovaní ve Frýdku-Místku. V klubovnì toho moc nebylo (na rozdíl od Doubravníku), ale nám to bohatì staèilo. Regi a Stur nás neustále varovali o tom jaká bude na Ivanèenì zima a kolik tam bude snìhu. Musím øíct, že to tak tìžké nebylo. Hned na nádraží jsme našli vlak do kterého podle Stura jsme "nemìli nastupovat" a tak nám ujel pøed nosem, ani jsme to netušili. Samotný výstup nebyl nijak zvl᚝ drastický. Když jsme dorazili na Ivanèenì už vyprodali suvenýry. Veèer byla pro zájemce noèní procházka mìstem. V nedìli jsme mìli pozorovací hru pøi které zápasily dvì strany: Amerièané a Rusko, a nebýt toho že vyhráli Rusáci, vyhráli by Amíci.
Ondra Kašpárek

Výlet do Letovic 11. – 12. 4. 2015

Úèast: Sharpey, Coran, Kuba, Raymond, Winta, Kim, Draco, Konoy, Regi, Šewon
Fotky: budou
S vlèaty jsme vyjeli do Letovic na faru za místními skauty. Celý výlet se nesl v duchu pøípravy k výstupu na Eiger – kluci získávali zálohu, kterou potøebovali složit pro horskou službu na pøípadné záchranné práce. Soutìžili ve smíšených družinkách s originálními názvy Hemenex, Pohøebáci a Pohøební ústav Holub (inspirováni naší procházkou kolem høbitova). Vydali jsme se na výlet do okolí, první soutìží bylo rozdìlat oheò a usmažit si vajíèka. Cestou jsme se podívali i do keltského skanzenu a nabrali zde zaruèenì keltskou vodu, taky jsme omylem zabloudili na soukromý pozemek jednoho milého pána. Po cestì jsme hráli rùzné hry a veèer jsme si øekli nìco o první pomoci.
V nedìli probìhla závìreèná velká hra v zámeckém parku, kde si družinky kradly kusy vlajek a na závìr je mìly poskládat a uctít památku padlých horolezcù. Potom, když jsme mìli dostateèný poèet švýcarských frankù, jsme se vydali bránou ke strážníkùm, kteøí nás pustili dále na Eiger. Cesta je volná.
Regi

Výlet do Doubravníku 21. – 22. 3. 2015

Úèast: Coran, Sharpey, Osseo, Raymond, Sten, Šewon, Regi
Fotky: budou
Vydali jsme se do Doubravníku nedaleko Tišnova. Klubovna byla parádní, útulná a s pár bonusy jako stolní fotbálek a šipky. Sobotu jsme zahájili výšlapem na Vinohrad, pøes jeho zøejmì nejprudší stranu. Na kopci probìhla etapa – kluci mìli zmapovat kus okolí a poté podle své mapy najít ukrytá zavazadla, a to co nejkratší cestou za co nejkratší èas. Mapy byly povedené a závod dopadl hodnì vyrovnanì. Poté jsme pokraèovali dál, jarní pøírodou až na vlak. To jsme si trochu zabìhali, abychom ho stihli. Veèer probìhl program na téma internet, zahráli jsme si èerné historky a šli spát.
V nedìli jsme vyzkoušeli a nauèili se softball. Probìhl taky turnaj ve stolním fotbálku a zastøíleli jsme si ze vzduchovky. Bìhem víkendu jsme si taky vyzkoušeli pracovat s gps navigací na mobilu.
V sobotu nám vyšlo parádní poèasí, a výlet rychle utekl.
Regi

Jednodenòák na lezeckou stìnu 17. 1. 2015

Úèast: Kuba, Èetan, Sharpey, Coran, Raymond, Chicko, Sten, Šewon, Regi, Stur
Druhý výlet roku 2015 jsme zavítali ještì jednou trénovat, tentokráte na lezeckou stìnu do Kuøimi. Nauèili jsme se a vyzkoušeli si na vlastních kùžích základní principy jištìní pomocí rùzných jistících pomùcek. Hlavnì jsme ale trénovali výstup na horu prvnì ve schùdných terénech a následnì i po pøíkrých skalních plotnách.
V naší etapové høe jsme koneènì zahájili pøesun z pro horolezce nevlídné ÈSSR smìrem do Švýcarska, kde se pokusíme vystoupit na Eiger. S menšími peripetiemi jsme pøekonali hranice – pohranièníci nás nechtìli pustit skrz zapomenuté výjezdní povolení a pøíliš velké množství materiálu a potravin, které budeme ještì potøebovat. Nakonec jsme získali kontakt na pašeráka, který nám pomohl pøekonat hranice…
Stur

Výlet do Kyjova 22. – 23. 11. 2014

Úèast: Chicko, Kim, Sharpey, Raymond, Coran, Sten, Šewon, Regi
Poslední dvoudenní výprava roku 2014 nás zanesla do Kyjova. Zavítali jsme do Ratíškovic, kde jsme si vypùjèili šlapací drezíny a udìlali si výlet po kolejích. Podívali jsme se také do muzea ve vagónu. Na celý výlet naplánovali jídelníèek sami skauti, a v sobotu veèer i uvaøili. Veèer probìhla další etapa, tentokrát horolezecký výcvik. Kluci si prvnì museli sehnat lana, které ukoøistili ze skladu, a v nedìli se z nich nauèili vázat provazový žebøík. Všichni si vyzkoušeli, jak se váže dìlostøelecký uzel – jedna z možností, jak provazový žebøík sestrojit. Po tomto výcviku už nás žádná hora nezastaví :-).
Regi

Fara v Nížkovicích 8. – 9. 11. 2014

Úèast: Kim, Coran, Raymond, Stur, Šewon, Sten, Regi
S vlèaty a skauty jsme se vydali do Nížkovic na místní, pìknì opravenou, faru. V sobotu jsme, trochu zabláceni, prozkoumali okolí. Veèer jsme procvièili orientaci a øekli si, jak se pracuje s buzolou. Nìkteøí také trénovali koledy na Vánoèní besídku. A nejradši jsme mìli lenošení za kamny.
V nedìli probìhla další etapa celoroèní hry, tentokrát kluci shánìli vybavení na cestu do hor – cepíny, maèky, konzervy s jídlem, lana a další materiál. V jejich snažení jim bránil tým Èerný jestøáb – vlèata. Na obìd skauti spoleènými silami usmažili palaèinky a poté jsme se, s plnými bøichy, vydali domù.
Regi

Podzimní prázdniny do Frýdku-Místku 24. – 26. 10. 2014

Úèast: Kuba, Raymond, Sten, Šewon, Regi, Tomm, Konoy, Shade
Fotky: zde
Letošní podzimky jsme strávili na Ostravsku, v Beskydech a s pøekrásným poèasím. Naše poèetná výprava, vèetnì skautek, prozkoumala Vítkovické železárny v Ostravì (na prohlídku jsme dostali super žluté helmy :-)). Veèer se pak skauti a skautky vžili do role Avengers a „zachraòovali svìt“. V nedìli ráno jsme se vydali na beskydský vrchol Pustevny a dále na Radhoš. Na Pustevny se nìkteøí vydali zkratkou, cestou necestou. Výlet jsme všichni zdárnì pøežili a k tomu si vychutnali krásné výhledy do údolí. Veèer jsme pak plnili skautskou Stezku a hráli fotbálek.
V pondìlí nás èekal program o ekologii, vyzkoušeli jsme si stavìt potrubí z materiálu, co byl zrovna po ruce. A pøed odjezdem ještì vypukla velká mìstská hra v parku, kde družinky budovaly své vlastní železárny. Tøi dny utekly jako voda a museli jsme zpátky do Brna.
Regi

Cvrèkùv Memoriál 10. – 12. 10. 2014

Úèast: Winta, Coran, Sharpey, Osseo, Raymond, Sten, Regi, Šewon, Shade, Konoy
Tradièní støediskový závod družinek se letos odehrál na Strážné. Utkaly se všechny oddíly – skauti, skautky, vlèata, svìtlušky, Fénix i Bosonohy. V sobotu probìhl závod samotný, vymýšlení a obhajoba projektù (skauti vymýšleli vysnìný výlet). Závodilo se v disciplínách, jako je zdravovìda, orientace v terénu, rozdìlávání ohnì nebo uzlování. V nedìli pak probìhlo vyhlášení vítìzù. V kategorii starších vyhráli Ledòáèci. Gratulujeme!
Regi

Strážek s vlèaty 26. – 27. 9. 2014

Úèast: Kim, Coran, Winta, Raymond, Osseo, Sharpey, Kuba, Shade, Wabun, Regi
Fotky: zde
Každým druhým rokem jezdíme s vlèaty do Strážku, na Makinu chatu. V sobotu jsme vyrazili na výlet po okolí, prolezli si zøíceninu hradu, pøebrodili potok a zdolali balíky sena na poli. Odpoledne jsme sázeli stromky a trochu jsme tak pomohli lesu nad chatou. Veèer jsme zahájili letošní celoroèní hru – výstup na Eiger. Kluci se proplížili na první tajnou schùzku, kam byli pozvaní zvláštní hosté – horolezci, kteøí vyšplhali na švýcarskou horu Eiger. Skauti se rozhodli, že budou kráèet v jejich stopách. Ke konci tajnou schùzku rozehnala Státní bezpeènost, takže skauti ji museli odlákat, aby ochránili vlèata.
Ráno si družinky zasoutìžili o jídlo. Každá družina si ukoøistila suroviny na výrobu obìda, a s nimi si musela poradit. Vykopat ohništì, rozdìlat oheò a uvaøit. Odborná porota pak vyhlásila nejlepšího kuchaøe. Ani jsme se nenadáli, a museli se vydat na autobus do Brna.
Regi

Výlet do Ivanèic 13. – 14. 9. 2014

Úèast: Šewon, Raymond, Sten, Sharpey, Winta, Regi, Stur
Fotky: zde
První výpravu tohoto školního roku jsme zahájili u Šewona na chatì nedaleko Ivanèic. Pøedpovìï byla trochu odstrašující, øeka Jihlava pìknì rozvodnìná, takže jsme mysleli, že víkend strávíme uvnitø. Ale usmálo se na nás štìstí, sluníèko vylezlo a my jsme mohli vyrazit na výlet. Kromì rozebraného Eiffelova mostu jsme po cestì potkali spoustu hub, a Sten nám povìdìl, které jíst a které ne. Veèer jsme strávili u ohnì a pøed spaním si pøeèetli pøíbìh k zamyšlení. Další den jsme si ještì vyzkoušeli, jak se pracuje s kosou, naštípali døevo, které jsme spotøebovali a vydali se na vlak.
Regi

[Archivní Reportáže]


táborák

Náš jukebox

Dnešní menu: Tak jsme zde za každého dali po dvou písnièkách, abyste si mohli poslechnout, co tak rádi  posloucháme.band
.: NAHORU :.


© Copyright 2005 HIAWATHA. All rights reserved. -- Remastered by: Ahmo, Tomm